czwartek, 25 lipca 2013

Spadek przestępczości - megatrend?

Z Małego Rocznika Statystycznego 2013 GUS wynotowałem kilka liczb dotyczących liczby przestępstw (dane w tysiącach) i ich wykrywalności (dane w procentach) w okresie 2000-2013. Od połowy ubiegłej dekady mamy do czynienia z istotnym spadkiem, a co ciekawe, jest on zauważalny także w ostatnich latach, choć kryzysy ekonomiczne z natury sprzyjają przestępczości.

W tabeli dokonałem malutkiej manipulacji prezentacyjnej - dane z pierwszej połowy tego roku pomnożyłem mechanicznie przez dwa, aby uzyskać porównywalność 2013 roku z poprzednimi latami. Faktyczne wyniki nie powinny znacząco odbiegać od takiej ekstrapolacji.

Przyczyny spadku są zapewne dwojakie - z jednej strony mamy do czynienia z megatrendem, ogólnym spadkiem przestępczości na świecie, z drugiej zapewne doskonali się polska policja, mamy coraz doskonalsze narzędzia. Naturalnie trudno się pokusić o bardziej szczegółowe uwagi.

image

środa, 24 lipca 2013

Dla tych, co tęsknią do Gierka

Niewiedza jest zwykle źródłem nieporozumień i błędnych ocen, a ostatnio plenią się - podsycane chytrze przez nieżyczliwych - postawy sentymentu do "złotych czasów" Gierka.

Sięgnąłem więc do cytowanych kilka dni temu historycznych danych Angusa Maddisona (PKB w ujęciu historycznym) i wybrałem okres 1971-2008. Dodałem jeszcze dane z lat 2009-2012 na podstawie rocznika statystycznego i wykreśliłem krzywą ilustrującą wzrost PKB per capita w okresie 42 lat.  PKB, jako podstawa konsumpcji i akumulacji, decyduje o zamożności społeczeństwa, więc jest to syntetyczna ocena rozwoju ekonomicznego.

Rok 1971, czyli początek gierkowskiej dekady, przyjąłem za 100. Z wykresu widać wyraźnie, jak "wielki skok" załamał się już w drugiej połowie dekady, a w następnych latach, ok. roku 1990-1991, doprowadził do powrotu do poziomu z początku lat 70. Dopiero od tego momentu, już za demokracji, notujemy relatywnie szybki wzrost gospodarczy, który daje nam obecnie (za 2012 rok) ok. 242% zamożności z roku wyjściowego. Wykres jest żywym dowodem bankructwa tamtejszej polityki gospodarczej, do której najwyraźniej chce powrócić co trzeci Polak.

Kiedyś było lepiej
http://biznes.onet.pl/kiedys-bylo-lepiej,18572,5565757,1,news-detal

Przy okazji zarekomenduję, w najnowszym Newsweeku (30/2013), artykuł Wojciecha Staszewskiego "Bogaty jak Polak". Przypadkowa zbieżność nominalnych wysokości zarobków pozwoliła dokonać porównania cen produktów konsumpcyjnych - przykładowo, pralka automatyczna kosztowała w 1973 roku 10500 zł, natomiast dzisiaj 1083 (jakiś standardowy model, naturalnie).

Sentymentalnym do sztambucha.

image

poniedziałek, 22 lipca 2013

sobota, 20 lipca 2013

GeoGebra w ekonomii - prawo popytu

Nowoczesna ekonomia, pełna schematów i wykresów, jest wdzięcznym polem dla eksperymentów z GeoGebrą, która może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie operuje się połączeniem geometrii i algebry. Dotyczy to zarówno mikro-, jak i makroekonomii.

środa, 17 lipca 2013

European Social Statistics 2013

Tym razem świeżynka z Brukseli - wydana dosłownie parę godzin temu. Chciałoby się mieć coś takiego po polsku, ale potrzebujący dadzą sobie radę, a przy okazji lizną też fachowego języka.

Eurostat opublikował książeczkę zatytułowaną "European social statistics 2013 edition" dostępną także w postaci PDF-a. To ładnie wydana, 248-stronicowa broszurka, połączenie opisu, tabel, wykresów i ilustracji.pokazujących rozmaite aspekty życia społeczeństw europejskich, jak zdrowie, edukacja, praca, przestępczość, zamożność, ochrona socjalna. Na końcu słownik pojęć.

Cenne źródło danych dla starszych uczniów i studentów, a także dla wszystkich zainteresowanych dyskutujących w Internecie.

Publication

24 miliardy

24 miliardy złotych zaistniało już w publicznej świadomości jako dziura Rostowskiego, ale obserwując dyskusje w Internecie widzę wyraźnie, że zdecydowana większość osób nie rozumie sensu tej wielkości, zaś politycy wykorzystują sytuację do robienia histerii. O co tu chodzi?

Skąd się wzięły te 24 miliardy?

W ubiegłym roku dochody budżetu państwa zaprojektowano na 300 mld złotych, natomiast wydatki na 335 mld.  Deficyt miał więc wynosić 35 mld i miał być pokryty wzrostem zadłużenia (przez sprzedaż obligacji).

Rząd przeszacował dochody budżetu, przede wszystkim z podatku od przedsiębiorstw. Wzięło się to z dwóch przyczyn:

 • spowolnienie gospodarcze okazało się nieco głębsze i bardziej długotrwałe, wskutek czego dochody podatkowe płyną od mniejszych przychodów/zysków niż oczekiwano i sytuacja ta trwa dłużej niż oczekiwano.
 • silniejszy niż oczekiwano spadek inflacji zmniejszył nominalną podstawę opodatkowania firm.

W efekcie dochody budżetu okazują się w tym roku o 24 mld mniejsze niż się spodziewano, a deficyt budżetu w 2013 roku wzrósłby w ten sposób do 59 mld zł.

Co robi dobry gospodarz?

Gdy dobremu gospodarzowi spadają dochody, to może postąpić dwojako:

 • zmniejszyć planowane wydatki, co w wypadku rządu sprowadza się do korekty planu wydatków budżetowych o jakieś 8,5 mld złotych (najbardziej straci obrona).
 • zaciągnąć pożyczki, zwiększając dochody - rząd zaciągnie więc dodatkowe pożyczki na sumę 16 mld zł, zapewne przez emisję obligacji.

Deficyt wyniesie więc 50 mld zł.

Jaki będzie skutek?

Skutki będą dwa:

 • krótkofalowe, po stronie wydatków, które będą mniejsze od planowanych w ubiegłym roku o te 8,5 mld złotych.
 • długofalowe, po stronie dochodów - zwiększymy zadłużenie sektora finansów publicznych o 16 mld złotych, zatem wyniesie ono zapewne na koniec roku nie 860, a 876 mld. Od tego, czy obligacje kupią podmioty krajowe, czy też zagraniczne, będzie zależało, jaką część zadłużenia będzie stanowić realne zadłużenie wobec zagranicy (obecnie 1/3), a jaką wirtualne zadłużenie wewnętrzne (2/3), gdzie pieniądze są przekładane z kieszeni do kieszeni.

Bez histerii

Krótko mówiąc, nie dzieje się żaden dramat, korekta budżetu to normalne posunięcie w polityce gospodarczej rządu. Skoro mamy za małe dochody obecnie, musimy zmniejszyć wydatki, a część pieniędzy pożyczyć u przyszłych pokoleń - to następne roczniki będą częściowo finansować nasze obecne potrzeby.

Tak jest od dziesiątek lat we wszystkich gospodarkach kapitalistycznych opartych na dominującej doktrynie keynesowskiej, a więc aktywnej polityce gospodarczej państwa. U nas zadłużenie jest umiarkowane - niewiele przekracza 50% PKB, podczas gdy średnia unijna (EU27) wynosi 85%, a w strefie euro nawet 90%.

I link do dokumentu:

Third quarter of 2012 compared with second quarter of 2012 Euro area and EU27 government debt nearly stable at 90.0% and 85.1% of GDP respectively

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-23012013-AP/EN/2-23012013-AP-EN.PDF

poniedziałek, 15 lipca 2013

Niedoszacowana złotówka

Nieco żartobliwy, choć całkiem poważny wskaźnik, jakim jest indeks Big Maca, potwierdza znana fachowcom, choć ciągle mało znaną publiczności (a także, ubolewam, dziennikarzom) prawdę, że złoty jest niedoszacowany. To właśnie ów cytowany niedawno poziom cen, w Polsce niższy o 40% niż średnio w Unii Europejskiej.

Gdyby kurs waluty miał odzwierciedlać siłę nabywczą polskiej waluty, dolar kosztowałby z grubsza 2, a euro poniżej 3 złotych.

Najnowszy indeks big maca: złoty jest niedowartościowany aż o 40 proc.

http://wyborcza.biz/Waluty/1,111132,14277680,Najnowszy_indeks_Big_Maca__zloty_jest_niedowartosciowany.html

sobota, 13 lipca 2013

Bezrobocie wśród młodzieży

Dokument Eurostatu pokazujący przerażające dane (wiek 15-24 lata) - średnia unijna 23%, Polska 26,5%, Grecja i Hiszpania w okolicach 55% (dane z 2012 roku).

Uwaga: w tabeli rate to stopa bezrobocia, natomiast ratio to relacja bezrobotnych do ogółu młodzieży w tym wieku.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Youth_unemployment

I jeszcze inny dokument:

The measurement of youth unemployment – an overview of the key concepts
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-12072013-BP/EN/3-12072013-BP-EN.PDF

image

czwartek, 11 lipca 2013

Na co wydajemy pieniądze?

Pewnie nie wszyscy wiedzą, jaki jest udział wydatków na rozmaite kategorie produktów i usług w dochodach. W linkowanym nieco wcześniej Małym Roczniku Statystycznym Polski 2013 (GUS) znalazłem takie dane, za rok 2011 (str. 196, SPOŻYCIE INDYWIDUALNE W SEKTORZE GOSPODARSTW DOMOWYCH z dochodów osobistych). W okresie 2000-2011 spożycie, w cenach stałych, wzrosło o 45,8%.

Udział wydatków:

 • Żywność i napoje bezalkoholowe - 18,9%
 • Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe - 6,4%
 • Odzież i obuwie .- 4,2%
 • Użytkowanie mieszkania i nośniki energii - 24,4%
 • Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego - 4,5%
 • Zdrowie - 4,4%
 • Transport - 10%
 • Łączność - 2,9%
 • Rekreacja i kultura - 7,7%
 • Edukacja - 1,2%
 • Restauracje i hotele - 2,8%
 • Inne towary i usługi - 12,6%

Link dla przypomnienia: http://stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm

środa, 10 lipca 2013

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013

Jeszcze pachnący farbą drukarską, PDF do pobrania. 750 stron danych - obowiązkowe źródło danych dla uczniów i studentów.

GUS - Główny Urząd Statystyczny - Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013

Mały rocznik statystyczny 2013

Pasek narzędzi - Prosta przechodząca przez dwa punkty

Prostą przechodzącą przez dwa punkty wstawiamy do rysunku po uprzednim wybraniu w pasku narzędzi narzędzia o nazwie Prosta przechodząca przez dwa punkty. Możemy też podać składnię w Polu wprowadzania - Prosta(A,B) lub c=Prosta(A,B).

image

wtorek, 9 lipca 2013

Poziomy cen w Europie

Od czasu do czasu przez Internet, zwłaszcza media społecznościowe, przetacza się tu gwałtowny spór o różnice cen w krajach UE. Niektóre osoby twierdzą, że w Niemczech czy Wielkiej Brytanii jest znacznie taniej, zwłaszcza że tańsza jest żywność i napoje.

Osobom tym dedykuję najnowszy dokument Eurostatu dotyczący właśnie relacji cen.  Przyjrzyjcie się zwłaszcza rysunkowi 1 (figure 1) - Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie w segmencie żywności i napojów niealkoholowych, z indeksem 61. Brytyjczycy mają 104, Niemcy 106, UE27 ma naturalnie poziom 100.

Właśnie fakt, że Polska ma poziom cen niższy o 40% od średniego poziomu unijnego sprawia, że kurs walutowy zafałszowuje przeliczenia PKB do wspólnego mianownika. Dlatego właśnie stosuje się parytet siły nabywczej.

Comparative price levels for food, beverages and tobacco - Statistics Explained

File:Map 1. Price level index for food and non-alcoholic beverages, 2012, EU-27=100.jpg

poniedziałek, 8 lipca 2013

Europe in figures

Jako że nie zawsze się wie o konkretnych źródłach informacji, link dla zainteresowanych - czasem warto rzucić okiem, bo jest tam cała niezbędna statystyka w pigułce.

Europe in figures - Eurostat yearbook - Statistics Explained

image

niedziela, 7 lipca 2013

Bezrobocie w Unii Europejskiej

Pierwsza wersja wpisu opublikowana: 14 października 2012

Bezrobocie w wybranych krajach Unii Europejskiej, od roku 1990 do dzisiaj, mierzone według metodologii unijnej.

Dane są interaktywne - przesuń kursor myszki nad wykres, linie trendu lub nazwę kraju. Kliknięcie Explore Data w prawym dolnym rogu przenosi do wykresu w Google Public Data Explorer, gdzie możesz samodzielnie zmienić parametry wykresu, np. w lewym panelu dodać czy usunąć kraje.


Pasek narzędzi - Nowy Punkt

Nowy punkt wstawiamy do rysunku za pomocą narzędzia Nowy Punkt w pasku narzędzi, kliknięciem w Widoku Grafiki, albo podając w Polu wprowadzania współrzędne (x,y) lub A = (x,y).

image

sobota, 6 lipca 2013

Lekarze na 1000 osób

Dane przetworzone przez Google Public Data Explorer pochodzą z Banku Światowego - obejmują lekarzy ogólnych i specjalistycznych, w okresie od 1960 roku do dzisiaj (ostatnie dostępne dane). Dane są interaktywne - przesuń kursor myszki nad wykres, linie trendu lub nazwę kraju.

Kliknięcie Explore Data w prawym dolnym rogu przenosi do wykresu w Google Public Data Explorer, gdzie możesz samodzielnie zmienić parametry wykresu, np. w lewym panelu dodać czy usunąć kraje.

Estymacja unijnych PKB

Najnowsza estymacja unijnych PKB w pierwszym kwartale 2013 r. - dokument Eurostatu.

 • Pierwszy wykres pokazuje kwartalną dynamikę EA17 (strefa euro), EU27, USA w latach 2005-2013.
 • Drugi wykres szereguje według tempa z Q1/2013 kraje EU27 i EA (strefa euro).
 • Tabela pokazuje kwartalną dynamikę 36 krajów i obszarów w czterech ostatnich kwartałach (kdk i rdr).

Co interesujące, tylko kilka krajów utrzymywało cały czas wzrost PKB - należy do nich też Polska.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Quarterly_national_accounts_-_third_GDP_estimate

image

Pierwsze obiekty - kontynuacja

Kontynuacja wpisu Pierwsze obiekty

Kolejnym obiektem niech będzie wielokąt (piąta ikona od lewej). Po kliknięciu ikony przesuń kursor nad obszar roboczy i klikaj kilkakrotnie w różnych miejscach, tworząc kolejne wierzchołki wielokąta, a gdy zechcesz zakończyć tworzenie, kliknij pierwszy utworzony punkt.

Poniższa ilustracja pokazuje trójkąt, którego definicja w polu wprowadzania ma postać wielokąt1 = Wielokąt[A, B, C]. Jak widać, czworokąt można by zdefiniować na podstawie czterech już istniejących na rysunku punktów wielokąt2 = Wielokąt[A, B, C, D], pięciokąt - wielokąt3 = Wielokąt[A, B, C, D, E] itd.

image 

Następny ważny obiekt to okrąg o środku w danym punkcie przechodzący przez jakiś punkt. Po kliknięciu szóstej ikony od lewej w pasku narzędzi kliknij najpierw obszar roboczy, ustawiając środek okręgu, a potem rozszerz okrąg, ustawiając kliknięciem jego promień. W naszym przykładzie widzimy okrąg c = Okrąg[A, B].

image

Następny ważny obiekt to kąt, tworzony po kliknięciu ósmej ikony w pasku narzędzi. Gdy klikniesz trzy kolejne punkty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, utworzysz kąt wewnętrzny przy drugim wierzchołku, gdy odwrotnie - zewnętrzny. Przykładowy kąt wewnętrzny ma tu postać α = Kąt[A, B, C], a zewnętrzny - β = Kąt[A, C, B].

image

piątek, 5 lipca 2013

Polska w Unii Europejskiej 2013

Przydatne porównanie Polski i innych krajów Unii - plik PDF jest na linkowanej stronie.

http://stat.gov.pl/gus/5840_741_PLK_HTML.htm

image

Pierwsze obiekty

Po uruchomieniu programu chcemy naturalnie jak najszybciej utworzyć pierwsze obiekty, aby posmakować możliwości GeoGebry. Zacznijmy zatem od prostych ćwiczeń.

Dobra rada: od razu zapisz plik na dysku. Wybierz w menu Plik - Zapisz jako, po czym podaj nazwę pliku i kliknij Zapisz. W dowolnej chwili możesz potem nacisnąć Ctrl+s lub wybrać w menu Plik - Zapisz. W ten sposób nie utracisz swoich danych.

Zacznijmy od punktu,

 • Kliknij w pasku narzędzi drugą ikonę od lewej strony - Nowy Punkt (zwróć uwagę, że ikony rozwijają się po kliknięciu maleńkiej strzałki u dołu ikony)
 • Przesuń kursor nad jakieś miejsce w obszarze roboczym GeoGebry (Widoku Grafiki) i kliknij.

Zobaczysz punkt wstawiony do obszaru roboczego i od razu także definicję punktu w Widoku Algebry po lewej stronie.

A teraz zaznacz kursorem (musi być aktywna pierwsza ikona w pasku narzędzi - strzałka) punkt w Widoku Grafiki lub Widoku Algebry i naciśnij kombinację klawiszy Alt+F3. Do Pola wprowadzania na dole zostanie wstawiona definicja punktu - w naszym konkretnym przykładzie A = (-3.26, 1.46). Jak łatwo z tego wywnioskować, punkt możesz wstawić do obszaru roboczego zarówno korzystając z przycisku w pasku narzędzi, jak i - znacznie precyzyjniej - podając jego formułę w Polu wprowadzania. Możesz napisać przykładowo F=(1.5, -2,5), jak i skrótowo (1.5, -2,5). W tym drugim przypadku program przydzieli pierwszą wolną literę punktu. Punkty zapisujemy wielkimi literami, zaś separatorem miejsc "po przecinku" jest kropka. Współrzędne punktu rozdzielamy przecinkiem.

Jeśli chcesz usunąć obiekt, np. punkt, wskaż go myszką w Widoku Grafiki lub jego zapis algebraiczny w Widoku Algebry, a potem naciśnij klawisz Del. Możesz także skorzystać z polecenia Usuń w menu kontekstowym myszy (pod prawym przyciskiem, gdy klikniesz obiekt) lub w menu Edycja. Kilka obiektów obok siebie możesz zaznaczyć blokiem (po uprzednim kliknięciu strzałki w pasku narzędzi) i nacisnąć klawisz Delete, aby je “hurtowo” usunąć. Wszystkie obiekty na rysunku można usunąć, zaznaczając je wszystkie kombinacją klawiszy Ctrl+a i naciskając Delete.

image

Teraz wprowadźmy prostą przechodzącą przed dwa punkty.

 • Kliknij trzecią ikonę od lewej w pasku narzędzi.
 • Przesuń kursor myszki nad Widok Grafiki i kliknij kolejno raz, aby wprowadzić pierwszy punkt (zobaczysz punkt i linię), a potem w innym miejscu drugi raz, aby wprowadzić drugi punkt i nadać prostej kierunek.

Zauważ, że prosta jest zbudowana na dwóch punktach B i C, definicje tych punktów są widoczne w Widoku Algebry, a gdy zaznaczysz prostą i naciśniesz Alt+F3, definicja zostanie wprowadzona do Pola wprowadzania: a = Prosta[B, C]. Jak widać, proste wprowadzamy małą literą alfabetu. Możesz teraz wpisać na przykład b = Prosta[A, C] i zdefiniować w ten sposób kolejną prostą, zbudowaną na punktach A i C. Zwróć też uwagę, że w Widoku Algebry widoczna jest od razu konkretna definicja prostej.

image

Zauważ ciekawą rzecz - gdy teraz utworzysz punkt na prostej (wybierzesz narzędzie Nowy Punkt w pasku narzędzi i klikniesz którąś z prostych), będzie on związany z tą prostą i będzie się poruszał razem z nią (gdy zechcesz przesunąć ten punkt, będzie wędrować po prostej, ale nie wyjdzie poza nią). A definicję takiego punktu znajdziesz w sekcji Punkt w Widoku Algebry. Tak samo będzie się dziać, gdy umieścisz punkt na okręgu, wykresie funkcji czy innych obiektach.

zobacz dalej: Pierwsze obiekty - kontynuacja

PKB per capita, wybrane kraje

Produkt krajowy brutto na głowę, wybrane kraje w latach 1980-2011, w cenach stałych 2005 w USD, według parytetu siły nabywczej.
Dane są interaktywne - przesuń kursor myszki nad wykres, linie trendu lub nazwę kraju. Kliknięcie Explore Data w prawym dolnym rogu przenosi do wykresu w Google Public Data Explorer, gdzie możesz samodzielnie zmienić parametry wykresu, np. dodać kraje.

Google Public Data Explorer

czwartek, 4 lipca 2013

GeoGebra i HTML 5

W wersji 4.2 GeoGebry pojawił się eksport wyników pracy w postaci strony internetowej w wersji HTML 5. Zasadniczą metodą umieszczania apletów GeoGebry jest umieszczenie w Internecie plików .ggb i odwoływanie się do nich na stronie internetowej czy w blogu. Inna technika to osadzenie kodu apletu w źródle strony.

Wymaga to jednak od czytelników przeglądarki z obsługą Javy, co dość mocno obciąża system. Jak na razie funkcjonalność apletów Javy jest największa, ale na szczęście część funkcjonalności można uzyskać w czystym HTML 5 (z JavaScript). Ponieważ zapewne większość umieszczanych w Internecie przykładów może się ograniczyć do tego, co oferuje HTML 5, warto jak najczęściej z tego korzystać.

Aby wyeksportować stronę w wersji HTML 5, należy wykonać sekwencję działań: Plik - Eksportuj - Dynamiczna Karta Pracy jako strona internetowa. Na ekranie pojawia się okno Eksportuj Dynamiczną Kartę Pracy. Klikamy kartę Eksportuj jako stronę internetową, a niżej kartę Zaawansowane.

image

To przykład eksportu apletu z wyłączonymi elementami interfejsu użytkownika - możesz samodzielnie przećwiczyć wyniki zaznaczania poszczególnych opcji. Zwróć jednak uwagę na zaznaczenie pola wyboru Eksportuj do HTML 5. Po kliknięciu przycisku Eksportuj plik HTML jest zapisywany na dysku. Jeśli natomiast wybierzemy opcję nie zapisywania pliku HTML, lecz pobrania kodu do schowka, będziemy od razu mogli wkleić do kodu źródłowego redagowanego dokumentu (strony czy wpisu w blogu) zawartość schowka, ale przyciąć ją jedynie do treści (kodu) znajdującej się wewnątrz znaczników <body>. Przykład takiego kodu jest pokazany poniżej.

Test

PW, 3 Lipiec 2013, Utworzony z GeoGebra

W pokazanym przykładzie możesz poruszać punktami A i B oraz prostą a. Obserwuj zachowanie prostych, ruchy punktów, zmiany miary kąta między prostą a i osią X. Ikona resetu konstrukcji w prawym górnym rogu pozwala przywrócić pierwotną postać konstrukcji. To właśnie przykład dynamizmu i interaktywności apletów GeoGebry, dzięki którym można uzyskać ciekawe techniki nauczania szkolnej matematyki, niedostępne w statycznych z natury podręcznikach.

środa, 3 lipca 2013

Bezrobocie w UE - stan aktualny

Eurostat opublikował dane dotyczące bezrobocia w strefie Euro, co natchnęło mnie do zmajstrowania przetworzonej nieco tabelki, której źródłem jest unijna statystyka. Posortowałem dane według liczb, ale według danych marcowych, gdyż dla tego miesiąca są pełne dane. Niektóre kraje nie mają danych za kwiecień i/lub maj, stąd takie sortowanie, aczkolwiek różnice byłyby i tak niewielkie.

Dane są naturalnie rejestrowane za pomocą unijnej metodologii - stąd w Polsce sporo niższe bezrobocie niż według polskiej metody rejestrowania przez urzędy pracy.

Dane obejmują zarówno UE, jak i inne kraje europejskie oraz kilka pozaauropejskich - w sumie 33 kraje i 3 wyróżnione obszary. Jesteśmy mniej więcej w środku tabeli. Najbardziej dramatyczne dane pochodzą z południa Europy - Grecja, Hiszpania, Portugalia.

Kliknij tabelę:

image

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1
Dokument PDF:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01072013-BP/EN/3-01072013-BP-EN.PDF

GeoGebra jako źródło grafiki technicznej

GeoGebra, oferując bardzo rozbudowane instrumentarium graficzne, jest doskonałym narzędziem wspomagającym autorów tekstów naukowych i technicznych, także uczniów i studentów. Po sporządzeniu jakiejś konstrukcji geometrycznej wystarczy sięgnąć do menu Edycja i wybrać polecenie Kopiuj Widok Grafiki do schowka (skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+c).

Do schowka kopiowany jest sam obraz zawarty w Widoku Grafiki i możemy go od razu wstawić do edytora tekstów, arkusza, programu prezentacyjnego, edytora w blogu czy programu graficznego, o ile obraz wymaga jeszcze jakiejś dodatkowej obróbki. Jeśli chcesz zachować obraz w postaci pliku na dysku, możesz się posłużyć narzędziem do eksportowania danych.

Rysunki i wykresy tego rodzaju można lepiej czy gorzej wykonywać w rozmaitych programach, jednak nie mają one wyspecjalizowanych narzędzi do wizualizacji rozmaitych problemów matematycznych (a już w szczególności obrazów 3D), zatem takie rozwiązanie wydaje się szczególnie komfortowe.

image

 

image

wtorek, 2 lipca 2013

GeoGebra Online

Pod adresem http://geogebraweb.appspot.com/app.html dostępna jest webowa aplikacja GeoGebry - jest zubożona w stosunku do instalowanej w systemie wersji 4.x, ale w pełni wystarczająca do sprawdzenia jej podstawowych możliwości, a nawet doraźnego sporządzenia jakiejś potrzebnej akurat konstrukcji geometrycznej (można ją po prostu skopiować).

Aplikacja jest uruchamiana domyślnie w języku angielskim, ale po wybraniu w menu Options - Language można wybrać język polski.

image

poniedziałek, 1 lipca 2013

Ekonomia jest prosta

Ze wszech miar godna polecenia popularyzacja wiedzy ekonomicznej dla młodszych czytelników - PDF do pobrania.

Napisana prostym i przystępnym językiem publikacja zabiera młodych czytelników w podróż po świecie ekonomii. Jan Gmurczyk pomaga zrozumieć, czym są pieniądze i jak dobrze nimi gospodarować. Tłumaczy, co kryje się pod pojęciami: zarabianie, oszczędzanie, pożyczanie i planowanie domowego budżetu. Wyjaśnia, jak funkcjonują banki oraz oferowane przez nie usługi: kredyty, konta czy lokaty. Wreszcie pokazuje, czym są podatki, budżet państwa oraz deficyt. Publikację wieńczą zagadki i słownik najważniejszych ekonomicznych pojęć.

KSIĄŻKA: Ekonomia jest prosta · Redakcja Instytutu · Instytut Obywatelski

image

15 powodów sukcesu GeoGebry

W znakomitym blogu Math and Multimedia Guillermo Bautista opublikował - na podstawie wypowiedzi na oficjalnym forum GeoGebry - zestawienie argumentów, które świadczą o sukcesie edukacyjnym GeoGebry. Ze zdecydowaną większością należy się zgodzić i chciałbym je tutaj przytoczyć (wpis pochodzi z listopada 2011 r., a przecież GeoGebra robi szybkie postępy):
 • Jest bezpłatna.
 • Ma otwarte źródła (open source), co znaczy, że jest rozwijana wspólnie przez programistów, nauczycieli, matematyków i użytkowników, a nie przez kilka osób.
 • Działa na wielu systemach operacyjnych (Windows, Mac, Linux, etc.).
 • Działa na wielu urządzeniach (komputery, smartfony, tablety.
 • Uwypukla połączenia między działami matematyki (algebra, geometria, analiza, statystyka, etc.).
 • Pozwala tworzyć wiele reprezentacji (równania, wykresy, tabele).
 • Jest intuicyjna, przyjazna dla użytkownika, łatwa w obsłudze.
 • Jej pliki wynikowe mogą być ładowane do Sieci jako aplety.
 • Wyniki mogą być eksportowane do rozmaitych formatów ((png, pdf, eps, etc.).
 • Obsługuje składnię LaTeX.
 • Obsługuje arkusze, obliczenia symboliczne (CAS = Computer Algebra System) i 3D (w wersji 5).
 • Ma elegancki wygląd i żywe, dynamiczne barwy.
 • Ma wyśmienite wsparcie wspólnoty.
 • Może być wykorzystywana w szkołach od podstawowych do wyższych.
 • Jest nieustannie aktualizowana, niemal codziennie.
Powiedzmy, że niektóre szczegółowe opinie mogą być kwestią gustu (uroda interfejsu) czy efektem zauroczenia i pewnym chciejstwem, ale w kwestiach technicznych opinie są niezaprzeczalnie słuszne.
http://mathandmultimedia.com/2011/11/21/why-is-geogebra-successful/
image