piątek, 6 czerwca 2014

Eurostat o social inclusion

PKB jest od lat 30. dwudziestego wieku najważniejszym, syntetycznym wskaźnikiem poziomu zamożności, którego żaden “wynalazek” nie zastąpił, a żadna krytyka nie wyrugowała z użycia. Nie znaczy to jednak, że oceniając stan gospodarki i społeczeństwa mamy ignorować bardzo ważne "wektory" rozwojowe składające się z szeregu pojedynczych wskaźników.

Eurostat opublikował niedawno zaktualizowany (pierwsza edycja z maja 2013 r.) dokument zatytułowany Social inclusion statistics, czyli mniej więcej Statystyki włączenia społecznego, a może lepiej partycypacji społecznej. Mówi o kluczowych aspektach materialnej i społecznej pozycji społeczeństw unijnych, prowadzi też do szczegółowych analiz, m.in.danych statystycznych w arkuszu Excela zatytułowanym Social inclusion: tables and figures - warto pobrać, gdyby ktoś potrzebował twardych faktów do dyskusji i do dalszych analiz, np. na studiach.

Znamienny fragment:

In 2012 there were 124.2 million people in the EU-28, equivalent to 24.8 % of the entire population, who lived in households facing poverty or social exclusion. In 2012, the number of people at-risk-of-poverty or social exclusion increased by 2.7 million, equivalent to a 0.5 percentage point increase in the share of the total population when compared with 2011.

W 2012 roku było 124,2 mln osób w UE-28, co równało się 24,8% całej populacji, które mieszkały w gospodarstwach domowych borykających się z ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. W 2012 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzrosła o 2,7 mln osób, równe 0,5 punktu procentowego udziału w całej populacji, w porównaniu z 2011 rokiem.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Social_inclusion_statistics

Wg tabeli 1, w latach 2006-2012 (dane za 2006 r. z wersji w 2013 r.) odsetek osób zagrożonych w Polsce ubóstwem lub społecznym wykluczeniem spadł z 39,5 do 26,7%. W liczbach absolutnych, z 14,9 do 10,1 mln. W EU-27, z 25,2 do 24,7% (w EU-28 to 24,8%).

mx3EED4

mx31EF8

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz